is toegevoegd aan uw favorieten.

De zeldzaame en verbaazende lotgevallen van Celide.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ic-rJ GESCHIEDENIS

anders dan het huwelyk van den Marquis en Celide; eene vermaagfchapping die even zo, ja zelv voordeeliger voor den Hertoch de Bliville geworden was, dan dat zyn' Zoon met Mejufvrouw D** * zou in den Echt getreeden zyn.

De Bediening waar in de Graaf zich gefteld vond , deed den Hertoch , de Hertogin en de Marquis vreezen dat hy van gevoelens veranderen zoude ; maar hy was daar toe niet bekwaam ; ja, was als toen de eerfte om aan te dringen op de vervulling van eene vereeniging, naar welke zyne tederheid voor zyne Dochter en voor den Marquis, en zyne vriendfchap voor den Hertoch en de Hertogin, hem met ongeduld deeden verlangen. Zy bepaalden den dag daar toe binnen een' zeer korten tyd. Den avond voor dien dag, welke de wenfchen van den Marquis moest vervullen, kwam de Ridder de Seminille, wanneer hy bezig was, in byweezen van wederzydfche ouderen en een groot aantal andere perfoonen , Celide te onderhouden, in de zaal; wanneer hy zynen vriend aan de zyde van Celide gewaar wierd, verbleekte hy; echter naderde hy, en

groette