Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(v VOORREDEN.

ik rede om te hoopen, dat ik dit myn eerde oogmerk vry wel bereikt heb.

Vervolgens nam ik in de tweede plaats voor, om in het beloop van het verhaal, dat in dit bock ten grondflag gelegd is, zo veel Eerfte Kundigheden in te mengen, als, (zonder myn eerftgcmeldoogmerk hinder te doen) eenigzins mooglyk was. Dan ik verftaa door Eerfte Kundigheden niet alleen de lecterkundige, maar tevens en wel voornaamelyk zulke kundigheden., welke dienen vooraf te gaan vóór de eigentlyke letterkundige beginfelen of gronden der weetenfehappen; te wceten allen de eerfte denkbeelden van dingen uit het liuislyk leven, uit de Natuur en uit den wyduitgeflrekten kring der algemeene inenfchelyke naarfiigheid, buiten welke denkbeelden alle onderwys hoegenaamd te recht mag vergeleken worden by een huis, dat geene fundamenten heeft.

Zckcrlyk was ook in de derde plaats rr.ya oogmerk, om veele vry gewigtige letterkundige Eerfle Kundigheden , vooral uic de Natuurlyke, Historie, daurby te voegen,

om-

Sluiten