Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 221 )

thans Honden hem nog drie dingen in doen , om tegen den gantfchen gewaanden winter genoegzaam van alles, dat hy noodig had , voorzien te weezen. Te weeten , by diende nog hooi voor zyne Lama's te maaken, zich van brandhout té voo^ien, en allen dé aardappelen uit te graaven, om die insgelyks in zynen kelder te brengen.

Van het hooi , dat hy in groote menigte opdeed , ging hy op zyne voorplaats eene fchelf maaken, gelyk de boeren by ons gewoon zyn te doen, en zo menigmaal hy op nieuw hooi daarby deed, trapte hy hetzelve zó vast, dat de regen niet gemakkelyk daardoor dringen kon. Maar hy moest by dat werk eerst leergeld betaalen.

Hy had de voorzichtigheid niet gebruikt, van het hooi eerst door en door te laaien droogen. En als dat niet gefchied , en het hooi evenwel vastgetrapt word, begint hetz-elve heet te worden , te rooken , en ten laatfte wel zelfs in brand te raaken. Daarvan had hy in zyne jeugd nooit gehoord , omdat hy zich met de land-huishoudkunde nooit bemoeid had. Dan hy ondervond in zyne tegenwoordige omftandigheden, hoe goed het wa*, acht te geeven op alles, en

te-

Sluiten