is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der middel-eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS DER

dweepzugtigen iever voor hun geloof, en deszelfs verdere uitbreiding bezield waaren. Roderik bragt wel een veel talrijker, dog ongeoeffender en gedeeltelijk met flingers en kneppels gewapend heir, indien men het zo noemen mag, op de been. Een diergelijken opgeraapten hoop kon den hevigen aanval der Sar aceenen niet wederdaan. Alles week in weinig tijds, en zogt zijn heil in de vlugt, in welke ook de Koning Roderik fchijnt omgekomen te zijn (5>

I I I.

Na deeze nederlaag nam Tarik, Sevilien, Cordova en de andere Steeden van dndalufien in. Dit alle verwachting te boven gaande geluk, bewoog den Stadhouder Muza, zelf naar Spanjen te kom;n en de verovering te voleinden. Hij bragt meer dan 100,000 man met zich, en verdeelde die in drie hoopen , dewelken het geheele land over. droomden. Wanneer zij voor groote en derke deden kwamen, boden zij de Inwooners, de vrije oeffening van hunnen Godsdienst, de behoudenis hunner wetten en gewoontens, de rechtsoeffening door hunne eige overheden en meer andere voor-

dee-

(5) Zo word deeze hier ter plaatze kort zaamgetrokken gefchiedenis, In oude dog thans zeer onvolkome jaarboeken opgegeeven, als bij Mariana L, VI. C. lp, 31-35. en Ferreras D. II. bL 498^511.