Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3i )

bevonden: als naamlyk dat dan, wanneer niet dan

dochters van den Testator en dochters van den oud. ften zoon aanweezig waaren, geen voorwendfel vari Confervatie van hec goed in de Familie door de Party meer genomen kon worden, om de dochters van den oudften zoon, erfgenaamen van haar vader, en dus de naasten tot de Heerlykheid Almelo &c. uit1, tefluiten.

117. Als ook dat de dochters van den Testator alsdan van veel beter Conditie zouden zyn dan zyne jonger zoons en derzelver manlyke Descendenten', die 100000 gl. aan de dochteren van den oudften zoon tot afzoening van het vaderlyk en moederlyk goed der Heerlykheid Almelo &c. zouden moeten geeven , indien geene deezer dochteren met een zoon van een jonger Branche wilde trouwen.

118. De huiverigheid van de Party voor het woord ■dochteren is ook afteneemen uit dit Argument: De dochters van den Testator, als ook de dochters van Testators jonger zoons, zyn uitgeflooten, om dat de Testator haar alle uitfluit: maar de dochters van den oudften zoon zyn nergens uitgeflooten, omdat de Testator haar nergens uitfluit.

119. Zelfs zyn de jonger zoons van Testator niet Geinftitueerd noch Gefubftitueerd, dan in geval de oudfte zoon in het geheel zonder kinderen natelaaten overleed.

120. Ook is opmerkelyk, dat 'er niet ftaat met exclufie van Testators andere kinderen zoons en dochteren en kindskinderen; maar bepaaldelyk wordt gefproken van kinderen, zoons en dochcers van Testator:

121. Van welken alleen te fpreeken te pas komen kon: om dat, zo als boven getoond is, deeze Excluiie alleenlyk tot eene overvloedige Cautele, be« treffende het recht van Reprefentatie , is gebruikt.

122. Men ziet dan aanftonds in den beginne uit wat Desperate Chicanes het cegendeelsReplyk,om, waare het moogelyk, het deugdelyk recht van de

Vrouw

Sluiten