is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de natuurlyke opvoeding of Robinson Crusoë, geschikt ten dienste der jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C97 )

pyn voortkwam, die hy eensklaps gevoelde, zo dra het kook end water zyne hand raakte. Hy geloofde dus vast en zeker, dat 'er tovery mede gemoeid was, en dat zyn Meester een toveraar was.

Welaan, Kinderen, — weest daarvan verzekerd , en op uwe hoede,— gylieden zult in 't vervolg van uw leven ook weieens het een of het ander ontmoeten, waarvan gylieden de rede niet zult kunnen bezeffen. Gylieden zult gochelaars zien, die verwonderlyke kunsten kunnen doen, die, by voorbeeld, naar het fchynt, eenen vogel in eene muis kunnen veranderen, eenen vogel, dien zy den kop afgefneden hebben, wederom kunnen levendig maaken enz. en gylieden, al geeft gy nog zo naauwkeurig acht,zult evenwel niet in ftaat zyn, de gochelaary te ontdekken : indien alsdan misfchien ook by ulieden de gedachte opkwam: dat gaat niet natuurlyktoe; dat moet een toveraar weezen', gedenkt dan aan onzen v r y d a g , en weest verzekerd, dat het ulieden gaat, als hem, naamelyk dat gylieden door onweetendheid als bovennatuurlyk aanmerkt iets, dat in den grond zeer natuurlyk toegaat. Om ulieden nog meer daarop voor te bereiden, zal ik u G by