is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel-poëzy van het kunstgenootschap Oefening beschaaft de kunsten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 MENGELING VAN GEDICHTEN.

Amarillis.

Gy fpreekt hern vóór, daar hem een ander kan bekooren I

Silvia.

Hoe, moet ik dan, als gy, hem doemen, en niet hooren ?

Amarillis. 't Is zeker dat hy u misleiden zal door list. Silvia.

Maar mooglyk zyt ge, alshy, door achterdocht vergist. JJJyi hever twyflen : laat de hoop uw zinnen ftreelen.

amar i ll i s.

Ach! deeze fchertfery kan my op 'thoogft'verveelen. Silvia.

'k Verbeeld my dat ik weet hoe 't met uw liefde (raat. ik twyfel zelve, en lagch om dien gewaanden haat.

Amarillis.

Hoe! moet ge op deeze wyz' my troosten in myn imarte r J

Silvia.

Ik lagch om Thirfis vrees, en de uwe treft my't harte. Uw beider mmnenyd rust op een' valfchen waan. Maar Ihirfis nadert ons door gindfche klaverlaan: k Wil dat gy beide my nu alles zult ontvouwen.

amar i ll i s.

Mee vliede uit zyn gezigt: ik wil hem niet aanfchouwen.

Sil.