is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel-poëzy van het kunstgenootschap Oefening beschaaft de kunsten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo MENGELING VAN GEDICHTEN.

Myn roem wil echter u de reden openbaaren.

Dat Silvia vry zegge of ik u heb misdaan.

'tls waar, 'k verander; maar gy zyt my voorgegaan.

Ama r i llis.

"Wat baat het dat ge aan my uw nieuwe min laat blyken? Gy ziet dat ik alöm uw fchreden tracht te ontwyken! 'k Zoek immers u hier niet: zeg, waarom zoekt ge my ?

Thirsi s.

Gy zyt my nagevolgd, toen ik u ging voorby.

Amarillis. Maar waarom my gevolgd, toen ik u was ontweken? Th ir s is.

Ik waande dat ge my noodzaaklyk had te fpreeken.

Am a ri llis.

Ufpreeken? Ik? 't Is waar, toen u myn oog beviel, Had ik nog eenig recht op uw ontvonkte ziel; Maar waarder neiging doet u thans eene andre minnen. De glans van Fillis heeft meer aandrang op uw zinnen. Geloof niet, Thirfis ! dat my uw verandring fpyt; Dat ik uw voetfpoor volgde uit laffen minnenyd: 'k Befchouwde uw nieuwe vlam met onverfchillige oogen.

't Is Silvia bekend: ik kon zelfs niet gedoogen Dat my myn fnoode kudde in een verblyfplaats bragt, Die ik in eeuwigheid voor my affcbuwlyk acht. 'klieb haar dien tred verleerd, en wakker afgeflagen.

Th ir»