is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4^6 BRIEVEN OVER DE VEREEN. NEDERE,

Dewijl Leijden, onder alle Nederlandfche academiën , de grootfte en voortrefhjkfte is» zal ik haaren tegenwoordigen ftaat wat nader befchrijven.

De oorfprong dezer univerfiteit klimt terug tot in de eerfte jaaren der republijk. Zij werdt gefticht in 't jaar 1755, door Prins willem L tot verzoeting van de menigvuldige rampen, welke de inwoonderen dier ftad, geduurende haare ftrenge belegering door de fpaajaardem, het jaar te vooren hadden uitgeftaan, en ter belooning van hunne kloekmoedige verdediging. De Prins waagde het diertijds nog niet, om dezen grooten ftap op eigen gezach te onderneemen j maar de brieven, tot oprichting van dezelve, zijn gegeeven in naam van philips H, die men in dezelve zich eveneens liet uitdrukken, als de Prins in zijn bijzonder zou gedaan hebben. Wie ftaat niet verwonderd', wanneer men den dwingelandfchen bijgeloovi-

gen

akademi-en zijn. Voor 't overige is thans de univerfiteit te Utrecht in aanzien wederom aanmerkelijk toegenomen. Men heeft daar tegenwoordig zeer bekwaame en kundige hoogleeraaren: bonnet is in de orthodoxe godgeleerdheid zeer beroemd} van geuns de oude 13 de beoeffenende geneeskunde., en nahuis in de verbet terde fchcikunde, verdienen den hoogden lof. Verf,