Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§00 BRIEVEN OVER DE VEREEN. RfEDERE.

met de boeken van moses geenzins flrookten. Te zeiver rijd verdeedigde hij ook de gevoelens der Sadduceën tegen die der Pharifeeuwen, en toonde aan , dat moses noch van een toekomend paradijs, noch van eene hel, maar alleen van tijdelijke belooningen en itraffen heeft gefproken.

De Jooden namen deze omftandigheid ter«.ftond te baat. Een hunner geloofsgenoote: , zijnde een geneesheer, gaf zeker werk tegen hem in 't licht, waarin hij de onllerflijkheid der ziele bewees, en ten einde acosta bij de Christenen insgelijks zwart te maaken, denzelven als een godslasteraar ten toon ftelde. Acosta was onvoorzichtig genoeg, dit ijdel geklap van den doctor te wederleggen, en aldus den Jooden de geduchtfte wapenen tegen zich zelvcn in handen te geeven; want, van dat oogenblik af durfde hij zich niet langer op de ftraat vertoon en, of hij wierd van ouden en jongen befpot, befpoogen, en zelfs met vuiligheid en fteenen nageworpen. Hiermede niet vergenoegd, klaagden de Jooden hem nog daarenboven aan bij dc overheid te Amflerdam, als een atheist. Men nam hem dienvolgens in hechtenis, zijn boek wierd verbeurd verklaard, en hij veroordeeld in eene boete van driehonderd guldens.

Al dit lijden verbeterde dien wijsgeerigen Jooden-

Sluiten