Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï* venus minzieke

de ballekens te komen , en gemaakt tot een zadelyke geeft , om fodanig te fpreek en.

^ Twederhande vaten zyn 'er vaft gehegt aan de twe uitterften der ballekens, d'eene brengen daar toe de ftofïe, om het zaad te maken , en d'andere ontfangen bet zaad nu tot volkomentheit gebragtj en voorts , volgens'tgevoelen van alle de Meefters der Menfchelyke ontledingen, ontlaften zy lig daar van in de kleine bewaarvaatkens, die aan de wortel zyn van de roede.

Men foude defe kleine bewaarvaatkens konnen vergelyken by de kleine holligheden van een Gra» naat-appel , wanneer men de korlen daar uit heeft gedaan. Hier in is het dat het zaad wort bewaart tot verfcheide omhelfingen en onderfcheide teelingen. Ik heb dikwils de naaukeurigheit gehad , van met twee vingers defe kleine vaatkens te drukken , nevens de klieren , die daar omtrent worden gevon* den , om het zaad daar uit te doen fpringen. En ter felver tyd wiert ik gewaar , niet tegengaande de grote koude eenes Dood hchaams , dat een witte en dikke vogt door een vlies heen fypelde omtrent een klein knobbeltje , en dat voorts fich uitfpreide in den doortocht van 't zaad en de Pis.

Her is veel eer de edelachtigheit en hardigheit van defe cellekens , en van dit klein klierachtig vleefch , 't welk men voorftander noemt , dat de Scythen onvruchtbaar maakt , als een gering verlies van bloed , dat loopt uit als een ader , om. trent de flaap van 't hooft geopent. Want gelyk de Tarters gedurig te Paart zyn , drukken zy fo* danig defe kleine bewaarvaatkens door hunne zwaarste , en door de gedurige beweging hunne lichamen, dat zy die hard doen worden , en vervolgens on^ becjuaam, maken , om het z,aad uit te fchieten ,

na

Sluiten