is toegevoegd aan je favorieten.

Hetminzieke gasthuys van de godin der liefde, of de Bedryven en natuurlyke eigenschappen van man en vrouw in den staat des huwelyks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jc8 VENUS MINZIEKE

een Bak , of uit een Rivier , is feer goed , om të Drinken , wanneer het flechts de hoedanigheden heeft die wy hu gezeid hebben.

De Fontein moét feer fuiver zyn , de Put open, de Bak met grof zand of kleine {teentjes; en de Rivier moet weinig flyk hebben in haren Kolk.

Het Water van eenige bovengenoemde {lag , ftilt den dorft wonderlyk , herftelt d' ingebore vochtigheid , en verhindert defelve verteert te worden: matigt de hitte der Menfchen , van wat Jaren , eri in wat Geweft die mogen zyn. Het dient tot alle dé kokingen, die in ons lighaairt verricht worden. Het verdeelt de voedfelen, die onfe deelen onderhouden. Het ftilt krachtig de hitte des toorns en der galle, die de Wyn op een ongemeene wyfe ontfteekt. Het gebruik van 't Water deed voörnaamls de Koningen van Perfien wyfe noemen ; die allefins, waar zy gingen , het Water deden dragen van de Rivier Euleus , of van Choafpes. In der daad het Water veroorfaakt ons groot goed. Het bevochtigt ons, en geeft ons een vryenbuik. Het verhindert, dat dehittige en galachtige dampen ons geen pyn in 't hooft verwekken. Het doet ons flapen met grote geruftheit en groot vergenoegen ; en daar van worden nooit zinkingen verwekt , gelyk van de Wyn.

Boven dit alles , indien wy de goede werkingen aanmerken die 't Water voortbrengt, in de gene die dat gemeenelyk gebruiken, fullen wy zien, dat het de verw des aangefigts aangenamer maakt, den adem lieffelyker , en het verftand levendiger , dat het de Krachten verfrifcht, en eindelyk dat het een foeter Leven geeft. In der daad , Samfon fou nooit t« fterk zyn geweeft , indien zynen geWonelyke drank iet anders dan Water geweeft had.

6 De