is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeedelyke geschiedenisse of aangenaam winter-groen. Vervat in verscheide stichtelyke gedichten en voornaame leerstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i?t )

ïpfe vulneratus ejl propter fcelera noflra, Efai 53: 5- O j esu! Gy Troofter myner Ziele'' O fchoonfte onder alle Menfchen Kinderen ' O onfchuldig Lam Gods! Ach, dat ik dog Iconde zulke Slagen en Wonden, voor U myn Godt ontfangen op 'c Verlangen, voor myne Zonden. Ach, konde ik Navolgen, zo veele ontelbare Martelaars en Heyligèn, welke ten allen Tyden bereyd zyii geweeft,het Bloed desHarten alleen, of te gelyk dat van het Lichaam te vergieten, om U mynen Godt gelykvormiger te worden. Ach , wat voor lroojt, wat voor Zoetigheid, wat voor Ver. kwikking zoude ik vinden in zulk een Lyden • want hoe veelen zyn 'er, welke niet alleen door geduldig lyden ,zig tot den hoogften Top der Deugden hebben verheven; maar ook door Betrachting van zulke harde Geeffelingen en I Bloedver gietingen, hun Leven gebeterd hebben ? Veelen zyn 'er, die zig in den Drek der Zonden hebben omgewenteld, maar evenwel, door het nagaan van zulke Smerten, al het Kruys en Lyden,met brandende begeerte des Harten Ontfangen.

. O hoogft voordeelige Bloedflorting' door Welke veelen, die uit loutere Tederheid, mmwelyks iets verdragen konden, reden hebben gevonden , zig niet alleen veele aangcnaame Vermakelykbeden te onttrekken ; maar ook nieuwe Bevindingen, van grootere Geflrengbeden uit te vinden, ten einde zy zig den alfoo verwonden Jesum, ten Vriend maakten: En, die te vooren hun Lichaam al te zeer beminden, het zelve tegenwoordig alleen als eeII. Deel. M llen