Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxxr* BLADWYZER.

Befluit aan dé Tweede Kamer ter bekrachtiging gezonden. 042. * Militaire 7.aaken. Commisfor. de Misfive van het Ui'v Bewind , om bekrachtiging van het door den Airent van Oorlog geformeerd Concept-Reglemenr, over de voldoening der kosten, vallende op het afnaaien en overbrengen van gevangenen en gecondemneerde Militaire Deferteurs enz. 041

—-— Aan gem. Bewind de Req. van J. Bortekof, om aboluie wegens defertie, pro Deo, enz. 646.

Advis op de Req. van H. Heid dato 2 April 11

om remisfie van ftraf wegens het toebrengen van een kwe'tzuur aan een zyner Cameraden, en begaane defertie — en Decreet, 66$.

—- -— Aan de Commisfie tot de Penfioenen de Misfive

der Municipal. van Groningen, met een Copie Request door eemge Officieren van de Regimenten Stad en Lande en Orange Drenthe, geteekend, welke van haar verzoet hadden een Attest van bun gedrag in de Revolu-ie van 1787, euz 762. Rapport en Befluit aan te Tweede Kamer ter bekrachtiging gezonden , 043.

< Op de propofitie van het Uitv. Bewind, om alle

de Troupen in Soldy der Bar. Republiek, met Inlandfche Manufactuuren te doen kleeden , geperfifteerd by het Decreet van den 16 Apn'1 II., 786.

Advis op de Req. van de Wed. Barriël dato 2*

April II., om Pardon voor haaren Zoon A. Barriël we -ens defertie — en Decreet. 836. Advis op de Req. van P.J. Oortmans dato 26 April II., om abolitie en remisfie van firaf wegens defertie. — Tweede leezing bepaald op u Juny aanftaande, 873.

Aan gem. Bewind de Req. van E- Veis, Wed.

R. llafelhorst, om ontflag uit zyne detenfie en abolitie voor haaren Zoon H. Hafelhorst, wegens utf. 908.

» ■— Zie ook Daendels.

Minixers (vreemde) alhier refideerende. Van de Franjche Republiek. Zie Delacroix.

Mynsheerenland van Moerkerken. Bericht op de Misfive van de Municipaliteit aldaar, daro 17 April 11., over bezwaaren tegens de oproeping van Ingelanden, ten einde een nieuw Polder Beftuur te verkiezen — en Befluit, 686.

N.

Sluiten