Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•54 i<5 MEY 1798.

aan alle Collegiën van Juftitie zoo wel, aJs aan alle de Ingezetenen der Bataaffche Republiek, om deeze Rechtbank zoo lang dezelve niet zal hebben gedefungeerd, bchoorlykte refpefteeren, en aan de eventuecle Letteren Requifitoriaal , eene prompte cn naauwkeunge executie te geeven ; heeft de Vergadering, na gehouden deliberatiën, zich met het uitgebragt Rapport geconformeerd. b En overweegende aan de eene zyde, dar, volgens t' d% beginzelen L 'de ^aarsS hng, alle wülekeung verwyl van te recht/telling der-gevangenen misdaadig is, en aan de andere zyde0, dat de Burgers van der Jagt en Nolet, hoé zeer zonder eenige willekeurigheid: ongeluld^lyk reeds c . telvke weeken zyn bewaard en 5 Civifarrest gehouden, en dat het de plicht van den Wetgeever fs al e verder noodeloos verwyl in deezen Soï verklaard de Eerfte Kamer, van het Vertegenwoor digend Lichaam des Bataaffchen Volks zoo ten aan zien van het eerfle als tweede gedeelte van boven ^ ygde M.sfive van het Uitvoerend Bewind fa Batalffche Republiek, dat 'er is: onverwylde noodzaaklyk-

En befluit: ten eerflen, dat de Inftruétie voor de Gedelegeerde Rechters van de Burgers ReprXaï

INSTRUCTIE voor de gedelegeerde Rechters in de zaak van de Burgers Repr cefentanten A. van der Jagt, èn J. Nolet.

>7 , , Art. 1.

Zoo dra de acht Leden op eenen precicfen te bepaafen

tyd

Sluiten