Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i6

ti MEY 1798.

Dan Uwe Commisfie ,s van het tegengefteld gevoelen, en oordeeld, dat niet alleen Extract van het Decreet van den 11., maar ook van den 18. 19. en 23. April laatst den" de gemdde Rechters behoorde gezonden te wor-

En dat, vermits in de Notulen niet te vinden is,dat van deeze aanitelhng, de Generaliteits Rekenkamer eenVe kennis draagt, zoo heeft Uwe Commisfie zich verplicht Avonden , ter verdere praeventie en affiiyding van diereelvke aanfchry ving, aan dc Vergadering te proponeeren, dat ook van deeze Decreeten Extract aan de Generaliteits wor?enamer informatie > boorden gezonden te

En wat betreft de vraag, door de gemelde Rechters gedaan, oi zy namelyk hunne werkzaamheden dadclvk beginnen, of daar mede fupercedeeren zullen, tot de Inftructie voor hun zal zyn ontvangen;

■ Daaromtrent is Uwe Commisfie voorgekomen, dat daar de Inllruftie reeds voor eenige dagen ter bekrachtiging aan de Iwetae Kamer verzonden is, wy ons mogen vlyën, dat dezelve ten fpoedigften gefanctioneert zal te rug komen, zoo zoude Uwe Commisfie van oordeel zyn, dat ook de werkzaamheden daar naar behooren te wagten en o-efliPercedeert Om al het welk Uwe Commisfie van oordeel is: Dat het Bureau deezer Vergadering, behoorde te worden verzogt en gelast, aan de Schryveren van gemelde Misiive te doen toekomen, Extract uit de Decreeten der geweezen Confhtuëeerende Vergadering, in datis den 11. 18. 19. en 23. April laatstleden, ten aanzien deezer zaak genomen; dat mede hier van zal gezonden worden H-xtract aan de Generaliteits Rekenkamer, tot informatie en nangt, en dat teffens aan de gemelde gedelegueerde Rechters, by Extract deezes zal worden geïnformeert dat zy hunne werkzaamheden in qualiteit als voormeld ' niet eerder zullen beginnen, dan na dat zy van de Inftruc' tie zullen zyn voorzien.

Alles echter onder fubmisfie aan Ulieder beter en wvzer oordeel. J

Waarop gedelibereerd zynde, heeft de Vergadering zich met het voorfchreeve Rapport geconformeerd,

en

Sluiten