Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44*

19 APRIL 1798.

Delfshaven , als Armbezorgers aldaar, verzoekende, dat deeze Vergadering aan haar Vertooners zoude gelieven te conienteeren, om, op de refpeétivcComptoiren van 's Lands Gemeene Middelen te ontvangen alle zoodanige van tyd tot tyd in dit jaar te verfchynen Interesfen, als bevonden zullen worden in deezen loopendon jaare de voorfz. Diaconie te competeeren :

Waaröp gedelibereerd, en in aanmerking genomen zynde, dat door of op last van deeze Vergadering, geene Interesfen kunnen worden betaald, dan op, of na derzelver refpective verfchyndagen, is goedgevonden en verftaan, het verzoek van de Requestranten by deeze te wyzen van de hand.

En zal Extract deezer, gegeeven worden aan de Requestranten, ten fine van informatie en naricht.

Is gehoord het Rapport van de Commisfie tot de Politie, op de by marginale apostille van den 2§ Maart 1.1., in deszelfs handen, om confideratie advis, gefielde Misfive van de Municipaliteit van het Neder-Ende van Spyk, waarby dezelve kennis geeft, dat op den 22. Maart 1. 1., de Municipaliteit ontbonden zynde, zy door de Agenten, als Leden van de Municipaliteit, waren aangefteld; dan, dat haar Dorp van oude tyden af in twee deel en was verdeeld geweest, namentlyk, in het Beneden - einde, hetwelk altoos onder het voormaalig Holland had behoord, en in het Boven-einde, het welk onder geene der voormaaiige Provinciën had behoord, en van ouds een Domein van het Huis. van Nasfau fcheen geweest tg zyn, immers, dat het zekere lasen onder den nram van St ids- en Bede-penningen 'aan de Stad Leerdam betaalde, en van de Vonnisfe van Schepenen Van het hoyen-einde vap Spyk geappelleerd wierd aan den

Do-

Sluiten