Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t AUGUSTUS Ï798. a?

Committé van het Voormaalig Gewest Holland gefchrce» ven alhier in den Hage den io January 179S, en by appoinctement marginaal van den 18 derzélver maand gefteld in hai den eererperfoneele Commisfie beftaande ujt de Burgers Hambeek, Peelen en Oliimans. ten einde zoo over de zaak zeiver als over de finguliere uitdrukkingen daarin vervat de Vergadering van het Provintiaal Beftuur van Holland, des tyds aanweezig te dienen van confideratiën en advis.

Rouleerende gezegde Misfive benevens het geannexeerde bcrigt van den Luitenant Colonel Ingenieur en Directeur der Hoilandfche fortificatiën C. R..G. Crayenhoff over zekeren voorflag door den Burger Geerbrink, ter dier tyd Lid van boven gemeld Beftuur en by Decreet van den 25 September daar te vooren in handen van meergemelde Committé'omme van Confideratiën en advis te dienen, gefteld tendeerende tot het amoveeren van eenige fortificatie werken Kafteelen Forten, 'sLands gevargen- en woonhuizen, het verminderen der Mfigazynen in de Vooimaalige Provintie van Holland enz. enz. en welke geme de ftukken het Clieden behaagt heeft by apoftilie in dato 20 Juny laatstleden in handen van bovengenoemde Commi.fie

omme confideratie en advis te ftellen, en waar

aan als nu zullende voldoen zouden wy van oordeel zyn, dat zonder te treeden in de merites der zaak zelve of de noodzakelykhcid en nuttigheid derzelve als nu te beoordeelen de omftandighederi der zaaken in dit gemcere best, en vooral in deeze Provintie zedert het gedaane voorftel tot op deczen tyd zoodanige vcraaderingen hebben ondergaan, dat al wierden al eenige der gedaane voorflagen na ccn atte: te over■weeging en overtuiging van de nuttigheid derzelve door deeze Vergadering practicabel geoordeeld dezelve door [baare teegenweordi^e imigting daaraan geene executie meer zoude kunnen geeven, en dus de zaaken en voorflagen gerescontreerd, thans als niet meer tot de compenteijtie deezer Vergadering behoorende

zou-

Sluiten