Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|£j 27 AUGUSTUS 1798

tot dadelyke bevorderinge en zeekerheid van 's Lands rasfe, eoedecvonden u aantefchryven en te gelasten omwanneer zoodanige Gewezene Secretarisfen, zich in het bovenftaande geval, en onder uw dismét mogten bevinden, als dan dc noodige zorge te draagen, datdeby hun voor handen zynde Penningen, dadelyfc' overgegeeven of ingevorderd worden.

Heil en Broederfchap,

Het AdmlniftratieJ Beftuur voorm.

Ter Ordonnantie yan het zelve.

Ge-

Sluiten