Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 SEPTEMB2R 1798. 2?

het flagtöffer te befchouwen van die zyner Mede-

landraiuoten, welke zich onttrokken hebben!

Het is om alle de aangevoerde redenen, dat de Commisfie de naauwgezetheid van de Commisfie van Oppertoezicht billykende, en tevens de bereidwilligheid pryzende, welke de Requeftrante ten

dezen heeft laaten blyken. van oordeel zoude

zyn, dat door de Vergadering zoude behooren te worden genomen, het hierna volgend Befluit:

„ Is na deliberatie goedgevonden en verftaan, om, „ uit aanmerking der te zamcnloopende omftandigheden, welke ten deezen hebben plaats gehad, het verzoek van de Reaucftrante te accordeeren, en ' dienvolgende haar als'nog te admitteeren, ten ein, de binnen den korts mogelyken tyd, en wel uiter' lyk binnen de veertien dagen na dato deezes, " ten Comptoire van den Ontvanger der Gemeene' lar.ds Middelen over de Stad Schiedam en deszelfs * resfort, te komen betaalen eene fomma van Drie Duizend Zes Honderd Guldens, Hollandfch Courant " Geld, tegens het bekomen van Quitantiën, Duplicaaten en Recepisfen, zullende gemelde fomma ' worden aangenomen, zoo ter betaaling van het ', verfchuldigde in de Geldheffing van 50 Juny en 10 ' Auguftus 179Ö, als ter genoegdoening voor den , door haar genooten langer termyn van betaaling;

wordende de voorn. Ontvanger te Schiedam, by ' deezen geauthorifeerd, zoo tot den ontvangst ais „ tot de afgifte voo.fchreevcn."

„ En zal Extract deezes worüea gegeeven aan de Commisfie van Oppertoezicht, aan den Ontvanger , der Gemeenelands Middelen te Schiedam en aan de 11 Requeftrante, rcspectivelyk, toe naricht en omme „ zich daarnaar te reguleeren." Zoo echter de Vergsdering in een ander begrip

mogte vallen, iets 't geen de Commisfie wel

moo"e!yK lte'.t, doch niet kan voorzien, dan

vinden zich de Ondergeteekenden rechtvaardigheidshalven verplicht te moeten advil'eereu: Dat hoe geftrene men ook ten deeze zoude willen handel' n, * dan

Sluiten