is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« SEPTEMBER J798. 453

converteerde Recepisfen te verhogen ,en naardien hier uit zoude fchynen te moeten volgen dat van toen voortaan in zoortgelyke en andere negociatien denzelfden voet zoude moeten worden gehouden.

Is op voorftel van de Commisfie van Financie, oordeelende het gebruik , voor dato deezer Refoiutie plaats gehad hebbende, beeter cn aan minder abuizen onderhevig, goedgevonden en verftaan den Ontfanger Generaal en den Ontfangers der gemeene middelen te gelasten , om zo ten aanzien van de beide geforceerde Heffingen in de Jaaren

1795 en 1795, de Lotery van en volgende Negociatien, het bevoorens plaats gehad hebbende gebruik te - obferveeren en dienvolgends geene verdere interesfen op ongeconverteerde Recepisfen te voldoen dan tot den dag van het ingaan van den interest der Obligatien, (zynde ten aanzien van eerstgemelde Heffing 1 Aug. 1796 van dep tweede 1 Juny 1797 van de Lotery 1 Septemb,

1796 van de vry willige Negotiatie van 6 Octob.

1797 met primo Octob. 1798 , van het fournisfement op den iften 8often penning, met den r December 1798, en van de vry willige Negotiatie van 12 Millioen van 16 Juny 1797 zo als nader zal worden bepaald) maar van de betaalden Inte» resfen ter Financie te zenden behoorlyke getekende Lysten van ydere negociatie afzonderlyk, met verzoek om acte van decharge, op welke die Interesfen alzo in Rekening zullen geleeden worden; terwyl de Acten van rembourfement refpectivelyk telken J^are naar rato van de plaatzing of domicilieering van Capitalen zullen worden verhoogd, en de Interesfen der bekomende Capitalen tot den dag van het ingaan der Interesfen van die Capitalen.

Hh 3 En