Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*4 25 SEPTEMBER 179?;

creet en Bylage door den Agent van Finantie in banden van die Beftuur om bericht confideratiën en advis werd gefield.

En gerefolveerd dit . Decreet en Bylage bv appointement te Rellen in handen van de Comrnisfie van Finantie, om bericht,, confideratiën en advis.

Is geleezen een extract uit het Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegen woordigend Lichaam des Bat. V0lks in dato 17 Sept. 1798 waarby aan het Uitvoerend Bewind om confideratiën cn advis werd gezonden de Requeste van de Municipaliteit te Heemskerk, voor en in naam der Eigenaars der Landen onder gem. Banne geleegen, om de daarby geallegueerde reedenen verzoekende Remisfie der halve Ordinaris verponding haarer Landen, ingaande met den Jaare 1798 tot zoo lange als het 210 Art. der ftaatsreegeling ten dezen opzichte zal zyn in werking gebragt, — welk Befluit en Bylage door den Agent van Finantie in handen van dit Beftuur om bericht, - confideratiën en advis werd ge. fteld. ë

En gerefolveerd dit Beftuit en Bylage by appointement te ftellen in handen van de Commisfie van Finantie, om bericht, confideratiën en advis.

Is geleezen een Extract uit het Register der BeBefluiten van het Uitvoerend Bewind der Bat. Rep. in dato 22 Sep. 1/98 waarby aan dit Beftuur om berigt confideratiën en advis werd gezonden Copie eener Misfive van Directeuren van den Levantfehen Handel en Navigatie in de Middelandfche

Zee,

Sluiten