Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6 SEPTEMBER 1798. 529

vengemelde appoinctement. dienende van confideratiën en advis, op welke wyze aan deezen last best te voldoen , van gedachten zouden zyn, dat by het openvallen van eenige posten, als mede van de belooniBg, en cafuquo te ftellene borgtogt, daar van aan den voornd. Agent zoude moeten worden kennis gegeeven, zoo fpoedig mogelyk, nadat van het overlyden van eenig Ambtenaar of Bediende blyken zal, of nadat een zodanige, het zy op zyn verzcek, of uit hoofde van wangedrag is gedimitteerd geworden , met opgaave van een Perfoon, die ter vervulling van de vacante post, om daar by te voegen reedénen, Ul. het meest gefchikt zal voorkomen, voor wien dan, ra dat daarop het goedvinden van den Agent by UJ. zal zyn ingekoomen, de nodige Refoiutie en Commisfie, ordinario modo, en met infertie dat het is op approbatie van den gem. Agent, konnen worden opgemaakt, en uitgegeeven.

Wat aangaat de circulaire aanfehryving van den 8 Juny 1. 1. relatief zodanige Finantieele Ambtenaaren, welke uit hoofde van onwaardigheid, van hunne posten zouden behooren ontzet te worden, en waar van gemelde Agent meld, dat door Ul. tot dus verre niet is voldaan , en zig refereert tot de nadere onftchryving derzelver, door het Intermediair Uitvoerend Bewind, by befluit van den 28 July 1. 1. gegeeven, en aan UI. mede toegezonden , kunnen de Commisfien UJ. advifeeren.

Dat gem. aanfehryving van 8 Juny door die toenmaahge Adminiftrative Vergadering, gefteid zynde, in handen van eene Perfoneele Commisfie, gem. Commisfie daar aan heeft getrage te voldoen , op den 5 July I. 1. ter Vergadering inbrengende eejne lyst der VLands Ambtenaaren. door

de

Sluiten