Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

i OCTOBER 1738.,-

h gelezen eene Misfive van den Opziener Asm&j te Alkmaar, daar by voorflaande, om nog een Prifeerder in gemelde rcsfoit aan te ftellen, en aan,den Prifeerder Jan Klaasz. Smit, zyncn Zoon Klaas Smit re adjungeeren.

En gerefolveerd, deze Misfive, by appointcment, te 'dellen in handen van de Commisfie van Gemeene Middelen, om eonfideratien en advis;

Is gelezen eene Misfive van de Municipalitcit vao Heemltede , houdende kennisgeving van derzelver verrigtte, ter voldoening aan deRefoiutie dezer Ver* gadering van den % Augustus laatstleden y betreklyk de geremovcerde Plaatzelyke Ambtenaaren.

En gerefolveerd, deze IS isfive mee de Bylage, by appomcement, re ftellen in handen van de Burgers Kerkman ea Penning, ter examinade^-

Is gelezen eene Misfive van de Municipaliteic yari ''c Weergorsch en Hellevoetfluls, kennis gevende, dat zy Copie van de Refolucie dezer Vergadering van 1 Augustus laatstleden , betreklyk de gefchilderde Glazen in de Kerk aldaar, aan Kerkmeestereri der Gereformeerde Gemeente aldaar hebben toegezonden , waarop zy van dezelve Kerkmeesteren hebben ontfangen eene refcriptie, waar van zy Copie overzenden , met verzoek óm- nadere elucidatie, hoedanig zy zich in deze verder moeten gedragen.

Èn gerefolveerd, deze Misfive en bylage, by appoimement^te ftellen in handen van de Commisfie tot de Politie, om eonfideratien en advis.

Is gelezen een £xcra$ uit het Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van 'c Vertegenwoordigend Lichaam des BataafTchen Volks, in dato <u$eptem«

ber

Sluiten