is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9§ 4 OCTOBER 1798.

1. Tot vryhcld der inkomende rechten der benodigde materialen, beftaande in Porcelyn - Aarde , en Rouaanfche Pot-Aarde. Sé Tot vrydom van Impost der by hem verbruikt wordende Brandiïoffen , beftaande in Turf, Hout en Houtskolen. Het is ons voorgekomen , dat dit allezints billyk verzoek door het Wetgevend Lichaam behoorde te worden ingewilligd. — Immers, deze Fabriek, een tonstbron, welke aan meerder dan veertig Huisgezinnen een beftaan geeft, en Porcelynen heeft te voorfchyn gebragt, welke de fchoonfte, die in Europa worden gefabriceerd, evenaren; verdient, ónzes erachtens, met het grootfte recht de befcherming, aanmoediging en onderfteuning van het Gouvernement te genieten, ten einde dezelve daar door voor eene meerdere uitbreiding vatbaar gemaakt kan worden.

Evenwel dienen wy aan uwe aandacht in overweging te geven, dat by het accordeeren van des Suppliants verzoek, ook in aanmerking behoort te worden genomen , dat hy met andere Vaderlandfche Fabrieken van dien aart dient te worden gelyk gefteld , dasr anders , ten aanzien van deze, eene ongclykmatigheid zóude plaats hebben; dat midsdien, daar de Plateel- en Tegelbakkeryen in het voormalig Gewest Holland, alleen jouisfeeren van vrydom der halve Impost op de Brandftolfen , ock deze Fabriek in dit opzicht , op eene gclyke voet behoort te worden behandeld.

Wy zouden midsdien, ten advil'e overgaande * van gedachten zyn , dat door Ulieden , op de Requeste voorhanden, aan de eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam zoude behoren te worden geadvifeerd.

Dat aan den Suppliant, tot aanmoediging, onderfteuning en uitbreiding zyner Porcelyn - Fabriek, thans, aan den Amftel geëxerceerd wordende, worde verleend ;

1. Vrydom van de inkomende rechten, uit krachte van het Placaat van 31 July 1725, geheven wordende van dè Porcelyn Aarde en Roiaanfche-

Pot-