Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie zulten de gezamentlyke Hoofd-Officicrcn cn C?.prtems»' ^Ritmeesters van het Bataillon, Regiment of Corps, V'a-uby de vacature is., en bekwaam fujet daartoe kiezen , en aan den Agent van Oorlog .voordragen, hy zal den, rang hebben als Eerfte Lieutenant, zonder verder te kun-, nenavanceeren; het ftaat ieder Stemgerechtigde vry, een Candidaat in voorftag te brengen , doch zal de keuze door de^Herheid beflist worden; ingevalle de ftemmen itaa-. ken " zullen die geene voor de meerderheid gerekend woiv, den', waarby zich de oudfte pradente Officier gevoegd,. \ieeft-

' B E R TI E N DE. HOOF D S T U K. Art, i.

D.e Sergeanten-Majors, de Sergeanten ..Eerfte en Tvvec^Vachtmecstcrs, 'Corporaals-Fouriers cn Corporaala» ywllcn door de Capiteins. of Ritmeesters van de Com-. .,..r„.c Wnarb',v de vacature plaats, heeft, uit dc in eenen, fraad beneden de vacature dienst doende Militairen van bunne Cömnagnie gekozen, by de Bataillons. aan de Lteutcnant-Colonci, en by de Regimenten aan den Colonel,. byde Brigade rydende Artillerie aan den connnan.deercn.deu Officier ter approbatie voorgedragen worden; zullende de' Capiteins,' zoo, wel als de Lieutenant-Colonels en Co-, ionels alle mogelyke opmerkzaamheid cn kicschhcid by de keuze der Officieren aanwenden, en geen Corporaals. aanftellcn, die niet kunnen leczen of fchryven, ferm c::cr-, «eren, of geen goed gedrag hebben, " Ingevolge zich onder de-Compagnie, waar by.de: vaca-. Éiiïe is, reen bekwaam fujet daar voor bevond , zal de Ca-, pitein of Ritmeester daarvan Rappprt doen aan den Lieutenant - Colonel van liet Bataillon , of aan den Colonel van. |er: Regiment', en zoo, dan do.or. denzelven geauihorifeerct

Sluiten