Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sga iï OCTOBER 1798.

hen daar op, en op de Inftructie, gearresteerd « Maart 1792, te brengen ondereede.

En zal Extract dezer gegeven worden aan het Officie.Fiscaal en de Infpëcteurs tot naricht, en aan den Opziender Asma, om daar van aa'n de perfonen, in deze geconcerneerd, kennisfe te gëven, ten einde zich daar naar te reguleeren, geM mede hier van by Misfive aan den Agent van Financie, tot deszelfs informatie zal worden kennis gegeven. •

QMLTKHEID, V R T H E I D , BROEDERSCHAP.

Het Intermediair Adminifi-ratif Befluur vqn het voormalig Gewest Holland,

Aan

Den Agent van Financien der Bataaffche Republiek.

BURGER AGENT!

Wy hebben de eer, U by dezen kennis te geeven , dat wy onder-bet DifïriéTr van Alkmaar nog tot Priieerder hebben aangefleld den Burger- Symo'n jonker, op de beloning van 5 pCt van het beloop* van 'den .Impost van het getauxeerde Beestiaal ajafe mede dat ■Wy, zonder bezwaar van den Lande, aan den ouden en Zwakken .Prifeerder Jan Klaa.z Smit, in liet zelve Diftri.ft, tot mede Prifeerder hebben geadjungeerd deszelfs 3k>on Klaas Smit. •

Heil' en Achting %

De.

Sluiten