Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* f NOVEMBER 1798.

welke tot de Adminiftratie van zynen boedel beho^ -ren: — hebbende dezelve Commisfie wyders bv deszelfs vorig rapport overgelegd, de voorfchreve door den Burger Blok aan haar ter hand gefielde effecten en Declaratoir, benevens de door hun van de Burgers van de Velden en van der Stadt geretireerde papieren, tot de Adminiftratie van den voorfchreven Boedel betrekkelyk, en verzocht dat daar zy door den Agent van Finantien der Bataaf» fche Republiek was aangefchreven, dezelve effecten aan hem toe te zenden, ten einde die te doen roveeren, dezelve dan ook, na door deze Vergadering te zyn geapprobeerd , aan haar mochten worden te rug gegeven.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan: ö

u Het gedrag en de handelingen van de Com* misfie van Finantie, ten aanzien van de executie van het bovengemelde Decreet, te approbeeren en te laudeeren, en mitsdien ook den Burger Bernardus. Blok, van zyne gehoudene verplichting en gemaakt engagement, bieder by het voorfchreve Decreet van den 22 December 1797, gedetailleerd, te houden voor gedechargeerd, gelyk dezelve ten dien reguar* de, dan ook gequiteerd en gedechargeerd word bv deze; wordende hier mede dan ook alle, van wégen de voormalige Gecommitteerde Raden, gerefideerd hebbende te Hoorn, gedane arresten en interdicten op de goederen van Bernardus Blok, zo te Hoorn als te Enkhuizen, gehouden voor opgeheven en het voorfchreve Huys, Erve, Effecten, Actiën Credieten en Scheepsportien, wederom gefield ter vrye dispofiiie van den voornoemden Burger Bernardus Blok: Terwyl wyders aan dien Burger zullen worden geëxtradeerd alle zodanige documenten,

en

Sluiten