Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 NOVEMBER 1798,

Voorne en ó!e Bèyerlanden, en aan dê Requestrari, ten, zo tot informatie, als om zich daar naar ie re* guleeren.

Is gehoord hec Rapport van de perfoneele Commisfie, by Refolutie'dezer Vergadering, in dato 6 Auguftus laatstleden benoemd, tot het refumeerèn en arresteeren van het verllag der handelingen van het gewezen Provinciaal Committé van dit voormalig Gewest, geduurende de maanden December \j<$f en January dezes Jaars.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan , bovengemelde Commisfie voor derzelver in dezen genomene moeite te bedanken, en het voorfz. rapport aan te neemen voor notificatie; en tevens in confidentie genomen zynde, dat het zelve verflag eene directe betrekking heeft op de Decreeien van het gewezen Provinciaal Beftuur van dit voormaalig Gewest; is verder gerefolveerd, dat het zelve niet in de Notulen dezer Vergadering zal worden geïnfereerd, maar als een bylaag tot het Iaatfte Deel der Decreeten van het voorfz. Provinciaal Beftuur zal Worden gedrukt.

En zal Extract dezer gegeven worden aan den Burger R.van den Bosch, als eerstbenoemden in voorfz. perfoneele Commisfie, -ter informatie.

Is gehoord het Rapport van de Commisfie tot de Militaire zaaken, hebbende ingevolge en ter voldoeainge aan het appointement Commisforiaal van den 26 November laatstleden, geëxamineerd de Misfive van den Opziener J. Houtingh, aan de Helder, daar by verzoekende, dat daar de twee te verwagtene Schepen met Turf, door de vermeerdering van hetGuar-

tii-

Sluiten