is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

7 DECEMBER 1798.

Is gelezen eene Misfive van de Municipaliteit va* Weesp, berigtende dat zy mee de opmaaking en m orde brenging der Reekening van hunnen plaatfelyken Ontfang en Uitgaaf nog niet geheel in gereedheid zyn, om gemelde Reekening, ter voldoening aan de aanfehryving van 16 September laatstleeden, aan dit Beftuur in te zenden, het geen echter zo fpoedig mogelyk zal gefchieden, verzoekende ten dezen opzichte voor diligent te worden verklaard.

En gerefoiveerd, deze Misfive by appointement, te ftellen in -handen van de Burgers van den Bosch, c. f., om confideratien en advis, zonder relumtie.

Zyn gelezen de Misfives van de Municipaliteiten van Leyderdorp, Velzen, Medemblik, Bennebroek en Bezoyen; alle ftrekkende ten geleide der Staaten van hunnen plaatfelyke Ontfang en Uitgaave, federc 1795 tot I7y8.

En gerefoiveerd, deze Misfives en bylagen, by appointement te ftellen in handen van de Burgers van den Bosch, c. f., ter examinatie, zonder refumtie.

Is gelezen eene Misfive van de Municipali teic van Heynen-Oort, berichtende dat op hunne Plaats geen Dorps-Cas of Fonds is, en geen Plaatfelyke of Dorps-Reekening word gedaan, en de Uitgaaven door de Municipaliteit uit haar privé Beurs worden bekostigd, en zy dus niet vallen in de termen der Refolutie van 26 September laatstleeden.

En gerefoiveerd, deze Misfive by appointement, tc ftellen in handen van de Burgers van den Bosch, c.f., ter examinatie, zonder refumtie. I 2 * " " 'Is: