is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9$ f JANUARY 1799

ment te ftellen in handen van de Commisfie tot de Policie , ter examinatie.

Ts geleezen eene Misfive van den Baiiluw van beide de Noordwyken, Lange veld en Offen, ver. Zoekende eene Ordonnantie ter betaaling van het gewooneAdfistenriegeJd, gelyk ook eeneOrdonnantie ter voldoening van het de •iommagement voor het recognitiegeld der Roomfche Kerken.

En gerefolveerd, het eerfte gedeelte dezerMisfive by appointement te ftellen in handen van de Comtóisfie van Gemeene Middelen; en het tweede point copielyk in handen van de Commisfie van Financie, beide om confideratien en advis.

ïs gelezen eene Misfive van den Agent van Justitie der Bataaffche Republiek , in dato 8 January 1799, overzendende Copie van eeo B. fluit van het' Uitvoerend Bewind, in dato 2 January 1.1 , genoomen op de Requeste van Pr. Vonk, zich beklagende over zyne remotie als Secretaris van Mynden e iz., om te ftrekken tot informatie en narjgt van dit Beftuur.

En gerefolveerd, deze Misfive en Bylage aan -te fleemen voor communicatie.

Is geleezen eene Miffive van de Münicipaliteit van Ysfelmonde, daarby zich beklaagende over de tegenwoordige verwarringen, welke in hun Beftuur exteeren, ten aanzien van 'ronbehoorlyk gedrag van hunnen Schout cn Secretaris, zynde den Burger Pief er van der Es, verzoekende deswegens fpoedige voorziening.

En gerefolveerd , deze Misfive by appointement

te