Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24Q 15 JANUARY 1709.

nicipaliteit voorn., den Bailliuw van Geertruidenberg en J. B. Smits, J. van Alphen, D. G. F. Groshaas, Valentyn Koepel, Lambertas Spuibfoek en Herman Jan Lobbereght, zo om te ftrekken tot derzelver narigt, als om zich daar naar te reguleeren, refpeétivelyk zonder refumtie.

De Commisfie tot de Uitgewekenen, in welker handen by marginale appointement van den 19 November laatstleden om confideratien en advis, zonder refumtie, was gefteld een Request van Albertus Lintmeyer , Uitgewekene Bataaf, woonende te Loosdrecht, houdende: dac dezelve van de Münicipaliteit aldaar, zedert de maand September laatstleden geen de minfte foulaas of toelagen ontvangen had, en zylieden zeggen, niet meer betaalen kunnen of willen; verzoekende, dac, in zyne bekommerde omftandigheid , met een . hoog zwangere Vrouvv èn twee kleine Kinderen, hem éenig medelyden mogt worden betoond, om van geen gebrek te vergaan;

Als mede Extracl eener Misfive san de Münicipaliteit van de Loosdrecht, by marginale apostille van den 3 December laatstleden ter examinatie in derzelver handen gefteld; daar by verzoekende eene Ordonnantie van ƒ36-:- : aan den'voorn. A. Lint' •meyer als Uitgewekene betaald, en welke betaling met uitimo September laatstleden was gefurcheerd;

Heeft ter Vergadering Rapport gedaan, dat zy na ingenomen bericht van de Municipaliteic van de Loosdrecht- waarom zy met de becaling aan den Burger A. Lintmeyer nieckon noch wilde continu» eeren, door dezelve geïnformeerd wa* geworden,

zulks

Sluiten