Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§26 31 JANUARY 1709.

Dat wyders de Requettrmten voor zo verre dezelve dit laar nog ni t hebben betaald, mogen worden gehouden voor diligent, en voor zo verre is betaald, de Münicipaliteit van Oofizaandam moge worden gelast, hetzelve te rtftitueeren; en dat hangende de deliberatien over voorfz verzoek, aan hun Requeftranten moge worden verleend furcheyice van alle executive middelen , welke de voorzegde Münicipaliteit deswegens mogt kunnen goedvinden in het werk te (tellen.

Volgens het hier nevens gaand bericht van de voorfz. Jvlnni-ipaliteit, aan onze Commisfie tot het PolderBeftuur ingezonden , blykt, dat de belasting waar over de Requeftranten zich bezwaaren, in de opgaven van 8 Maaden 344 Roeden, verfchilt, daar zy in het Gaderboek maar voor 6 Mnaden 144 Koeden zyn aangellagen , en ook voor niet meer betalen.

Wy zyn met de Münicipaliteit voorn, in één gevoelen,dat otfehoon ook volgens het voorgeven der Requeftranten, zy op hun Re4uesi Occummitr.eer.ie Raden van Holland en West-Vriesland, in den jare 1796 om ontheffing van de voorgem. belasting een favorabel appointement mogten lubben bekomen, hetzelve ook zeer zeker, uit hoofde van de nadere bezwaaren die daar tegen zullen zyn ingebragt, geen effect heeft gef»rteerd, zonder hetwelk zy tot op heden , en dierhalven reeds langer dan eene geheele Eeuw de gezegde belasting niet zouden hebben betaald.

Hoe billyk wy het verzoek ook nefchouwen , om van die belasting ontheven te worden, zö kan echter de «edane aanvragen, om restitutie van te veel betaalde penningen, gedurende een tydvak van ruim.100 Jaren, (en dus reeds lang verjaard,) in 't geheel in geeneaanmerking komen. De Requestranten zouden hier door iouisfeeren , van dat geene, het welk aan de voormalige Ingelanden zoude behooren, en daar 'er geeneblyken voorhanden zyn, dat zy zich zedert dien tyd nader dsar over bezwaard, maar ter contrarie met de betaling van dien hebben gecontinueerd, zo moeten zy geacht worden, alzo ftilzwygende daar mede genoegen ie hebrjen genomen, en dus thans daar in berusten, .

. Om

Sluiten