is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76" 5 FEBRUARY 1799.

„ de Toezieners en den Deurwaarder ontdekt zynde, is „ de voorfz. Wyn door dezelve aangehaald geworden en „ voorts de voorn, zaak aan den Baiiliiiw van hetGooy„ land aangegeven." Het welk dan tot gevolg heeft gehad . dat de Suppliant behoorlyk gedagvaard en niet gecompareerd zynde, in de Maand December 1.1. by cöntumatie is gebannen geworden.

Daar nu uit die bekentenis van den Suppliant ten klaarden blykt, dat hy met volle bewustheid van het kwaad, en overleg om zyn meeder in het fraudeeren van 's Lands Impost behulpzaam te zyn, heeft gehandeld , en mitsdien een complice van frande is, tegens welke, als tegens de fraudateurs zeiven, dezelfde Straffen zyn geftatueerd, — daar ordinair de fraudateurs zich van geringe lieden bedienen, om het Land van zyne inkomsten te beroven, welke niets te verliezen hebbende, zich, als de fraude ontdekt wordt, met de^vlugt fauveeren, en de fraudes van 's Lands Impofitien veel minder zouden zyn, indien de zodanige 'er niet zich toe lieten gebruiken, daar eindelyk de Suppliant behoorlyk is gedagvaard, om, indien hy eenige reedenen van defenfie had, dezelve te konnen allegueeren, daar zeggen wy dit alles plaats heeft, en de fraudes door die quafi uitflagen naar het voormalig Gewest Utrecht, fchoon het in het voormalig Holland bleef, van tyd tot tyd zeer zyn toegenomen, vermeenen wy, dat het voor 's Lands Middelen eevaarlvk zoude zyn , om tegens eene in optima forma gewezciie Sententie abolitie te verkenen, alzo dit voorfpoor door veele anderen zaf worden gevolgd ; weshalveh wy dienende van confideratien en advis van gedachten zouden zyn, dat het verzoek van den Suppliant ZOude behoren te worden gedeclineerd en gewezen van de hand. Edoch.

En zal Extradt dezer gegeven worden aan het Of. ficie- Fiscaal, tot naricht.

Gelezen zynde de Requeste van J. van Oostenburg, wonende te Moordrecht, om redenen daar

by