is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 FEBRUARY 1799. 9?

nunry 11., aan Arie van der Hof, op Ordonnantie gaaf zyn betaald geworden: en in welke termen alsdan zouden vallen de posten

Op de I y t fub littera E No. 27, vzndrie van der Heef, wegens een Boomgaard jen-, ra den Jaare 1796 tot de nïeuvvë Batterye geheel vrgraven. ' No. 30, wegens een Boomgaardjen van de Wed. F. van Munfter\ omtrend groot 5 Honden Lands, als mede ten diënfte voorfchreven vergraven.

Als mede de, volgens de 111 1794 gebruikte Perceelen Rvshout en de afgraving van Landen , behorende tot het Domain van Culenburg, géfp'ëcmceerd en opgegeven by de Lyst fub littera F, ten Requeste overgelegd,

Terwyl daar en tegen het dedomagement ot te gemoetkoming wegens de andere posten van de door de inundatie met zand overfchoten Landen en geftorven Vruchtboomen, op den voet, zo als aan de Hollandfche Ingezetenen en den Lande van Heusden en elders is gefchied, in redelykheid zullen kunnen worden voldaan in Recepisfen uit de Vrywillige Negotiatie van

16 Juny 1796» ' . , ,

Vertrouwende hier mede aan Uiieder intentie, te hebben voldaan, onderwerpen wy dit ons Rapport aan Ul. beter oordeel.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan zich met het voorenftaande Rapport te conformeeren, en mitsdien hetzelve in eene Refolutie dezer Vergadering te converteeren, gelyk gefchied by dizen.

En zal Extract: dezes g^geeven worden aan den Contrarolleur Generaal de Bock, den 's Lands Opzichter van der Poel en aan de Requestranten ter informatie en narigt.

Ts gehoord het Rapport van de Commisfie van Financie op eene by marginale appointemente van

den