is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 FEBRUARY 1799. 231

meer byzonder onze aandagt gevestigd op het 4 der additionele Aniculen der Acte van Staatsregeling bepaald , dat alle geestelykc goederen en fondfen, waar uit te voren de traktementen of penfioenen van Leeraren en Hoogleeraren der voormaals heerfchende Kerk betaald werden , Nationaal verklaard werden, om behalven andere eindens , daar na tot een vast fonds voor de Nationale Opvoeding te worden aangelegd, en het 8 dierzelfde Articulen, waarby bepaald word dat alle openbare inftituten ter bevordering der wetenfchappen in deze Republiek by de aanneeming der Staatsregeling aanwezig, op denzelfden voer blyven voortduren, tot dat daaromtrend deor het Uitvoerend Bewind eenig voorftel van verandering aan het Vertegenwoordigend Ligchaam gedaan, en door hetzelve zal zyn goedgekeurd , en dien ten gevolgen geoordeeld, dat er zeer overeenkomltig met het oogmerk van de Staatsregeling zou worden gehandeld, welke de geestelyke goederen reeds tot de Nationale Opvoeding in het vervolg beftemd heeft, en alle inftituten ter bevordering van kunften en wetenfehappen wil doen blyven voortduuren, indien de Rector der Latynfche Scbolen te Brielle Provi/ioneel en tot daaromtrend dooreene algemene fchikking op het Nationaal onderwys de nodige verandering zal zyn gemaakt, die ƒ800-:-:, bleef ontvangen; — waarom wy u dan zullende dienen v.m advis, van gedachten zouden zyn, dat het verzoek van de Municipaliteit van den Brielle gunftig zou behoren te w >rden geaccordeerd , en dienvolgends de Ontvinger der geestelyke goederen in den Lande van Voorne en Putten, A. van der Sluis geauthorifeerd en gelast, om het gemelde Traktement ter fomma van ƒ ïoo-:-: aan den Hektor der Latynfche fcholen te voldoen, en daar meer te continueren op den ourfen voet, tot «lat daaromtrend nadere fchikkingen zullen zyn gemaakt. Niettemin refereren wy ons aan uw beter oordeel. Heil en Achting! Terordonn. van't Interm. Adm. Beftuur voorn.

H A V A R T, vt. Ter Ordonnantie van denzelven. R. yas SPAAN, Secretaris.

Is