Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 FEBRUARY 1799. 339

digend Lichaam in dato 1 February 1799, waarby aan het Uitvoerend Bewind om bericht, confider^. tien en advis werd gezonden de Requeste van Lu* dowica Catharina Schout, Weduwe van Anthony Leen, in leven Bode van het gewezen Collegie van Gecommitteerde , Raden in 't voormalig Noordholland, verzoekende dat zy in haren hogen ouderdom moge blyven genieten het penfioen van f loo-:-: waarvan zy reeds 40 jaren heefc gejoui feerd &c. — Welk Befluit en bylage door den Agent van Financien aan dit Beftuur om confideratien en advis werd gezonden.

En gerefolveerd, dit Befluic en bylage by appointement te ftellen in banden van de Commisfie van Financie om confideracien en advis.

Is gelezen een Befluit van de Eerfte Kamer van het Verteg. Lichaam, in daco 30 January 1799 , waarby aan hec Uitv. Bew. om bericht, confideracien en advis werd gezonden de Requesce van de Executeurs in den boedel van wylen Mr. S. Drolenvaux en deszelfs Huisvrouw, Catharina Maria Wierman, daarby om geallegueerde redenen verzoekende rescicucie ecner fomma van ƒ 2722-15-8 wegens ce veel betaalden Impost, op de collaterale fuccesfie in voorfz. boedel -- Welk Eefluic en bylage door den Agenc van Financien aan die Beftuur em confideratien en advis werd gezxïdei.

En gerefolveerd, die Befluic en Bylage, by appoincemenc, ce ftellen in handen van het Committé van rekeneningen om confidorr.ci;n en advis-

Is gelezen een Befluic van de Eerfte Kamer van T 3 het

Sluiten