Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i% MAART 1709. 241

tig duizend guldens meerder dan den ontfangst zullen bedragen. Om deze rede dan ook, is zyne Kasfe, in 1797, van wegen den Lande met ƒ 13000. en in den afgelopen Jaare met ƒ 15000 gefubfidieerd geworden. En hier mede eindigen wy dit ons bericht, ons vleiende, U, nopens deze zaak, daar door genoegzame informatien, ter uwer bediening, te hebben gefuppediteerd.

Heil en achting'.

ïs gehoord het Rapport der Perfonele Commisfie, beftaande uit de Burgers van Bosfe, Loosjes en van der Goes, op de by marginale apostille van den 4 Febr. 1.1., in hare handen geftelde Misfive van den Agent van Jufiicie, ten fine van confideratien en advis, ftrekkende ten geleide van een Extract-Befluit van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 24 January 11., waar by in deszelfs handen gefteld waren de Requesten van G. J. Pit au, wonende te Naaldwyk, aan het Vertegenwoordigend Lichaam des Bacaaffchen Volks en aan het Uitvoerend Bewind geprefenteerd, houdende om als Secretaris aldaar te worden herfteld; zynde het een en ander aan deze Vergadering toegezonden, om daar op gemelden Agenc ce dienen van confideracien en advis.

En is na deliberacie , conform het geadvifeerdc van gemelde Perfonele Commisfie, goedgevonden en verftaan, aan den Agenc van Juftitie der Bataaffche Republiek , met terug zending der ftukken te depê? cheeren de volgende Misfive:

GE-

Sluiten