is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 MAART 1799. 65?

verzoekende, om1 ineevolge de nevensgaande, en door dezelve Municipaliteit ten dien opzichte genome Refo! lutie, eene heffing, ter goedmaking van de kosten der Pohce en Justnie in de Zype en Hazepolde? by wyze van p.rfoneele quoriftuie, over derzelver Ingezetenen te mogen doen. *ngezeHet is ons uit het Rapport van de Burgers Renrefentanten Hooft, Ockhuyzen en Doelman, op den ^February 11. op deeze ftukken in de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam v^JSx\^L^ komen, dat het zelve tendeerd: ;» voorSe*

l9' r°ZdnZd^tö ftelknin handen van ketüitvoe. rend Bewind, om confideratien en advis. ?J? te^v?tol'wa"oni de lasten, bevorens door de Landeigenaars gedragen, thans door de Burger»

o ™"en worden opgebragt, en & y

5" ?l A^a^1™ wel heeft voldaan,aan het 194 Artikel der Staatsregeling.

™Vr7°D°uring. 3an het *elve die»d, ad 2. dat volgens de Pubhcatien der provifioneele Reprêfe, tante 1 van het voormalig Gewest Holland, in dató 7 Ei en 6 October I795 de Casfen van de Dykl- en DornBeftuuren behooren gefcheiden te zyn, en dat dienviT gens de Dorpskosten niet door de* IngekS n Jat door de Burgery behooren gedragen te worden?' ' Ad 3 Dat uit de Gerequireerde Notulen der Grond, vergaderingen, van 6. 19 en a6 November 1798 coZ fleert, dat aan Art. 194 is voldaan. ™ "

Ad i. Dat dus, dienende van onze confideratien er> advis wy van oordeel zyn, dat bet verzoek der AlS 1 cpalite.r van /ype- en Haze-Polder kon worden geaccordeerd; ten ware nodig mogt geoordeeMworden ook alvorens te requireeren opgave van de wyze waar op deeze perfoneele heffing zal gefchieden; ten eTnde zeker te zyn, dat daar in geene oabiftykk^ptaS Onderwerpende etc.

Heil en achting !

De Commisfie tot de Policie, in welker handen

by