Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BATAVIA. 13.

dat de winden en ftroomen favorabel zyn; — met de Ooftelyke winden, geduurende de zomermaan* den equipeerd men op de Noordelyke en Westelyke Plaatzen, te weeten op Japan, China, Ma. lakka, Ceilon, Cermandél, Souratte, de Mallahaar en Bengale, welke reizen ook in 6 a 8 weeken volbiagt worden.

Ook hebben de omleggende Vorften van Java, Bantam, Palembang en anderen nog werkelyk veel ontzag voor de Hoofdplaats. Zeer fpoedig zoude zy zig ontdoen van de fubordinatie, waar onder zy (taan, by aldien deeze Stad haare grootheid en luister introk of verminderde. —— Die Mogentheden zoude hunne gewilde Producten zeer gemakkelyk aan vreemde Natiën, en voor een veel hooger prys als de Compagnie betaald, kunnen van

de hand zetten; en ten aanzien van de fterk-

te en defenfie, kan men verder aanmerken, dat Batavia wel in ftaat is, en ook in vroeger tyden getoond heeft, om een Binnenlandfche vyand het

hoofd te bieden ; doch nog nimmer heeft een

Europifcbe Vyand zyne kragteta tegen deeze wel gefitueerde en wegens haare natuurlyke legging

zeer fterke vesting beproefd. Men heeft .

ook in de laatfte Vreedebreuk met Engeland ge. zien, dat de Vorften van Java, zo wel als de Chlneezen, hunne kragten voegen wilde by die der

Maat-

Sluiten