Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaarVERSAILLES. 231

derlijk had uitgekozen, om, in de ftoornis der openbaare rust, de zekerfte ver ie deling van den voorgenomen , en bij gerucht reeds vooraf bekenden , optogt te vinden. Aan de gepleegde moedwilligheden ontrukt, waren zij met éénen geest bezield , om het plegtige gezantfchap te volvoeren. Het verloop van tijd, en het voorgevallene met de gewaapende Burgerij , had aan de oogmerken der Bezending eene uitgeftrekter wijziging gegeven. Bij den eisch van Brood, was ook thands. gepaard het gevestigd voornemen, om den Koning aan het vooronderftelde verraad te ontweldigen, en in veiligheid naar Parijs te voeren. Met dit uitgebreider ontwerp, was juist de fnaar geroerd, die de harten het fterkst treffen , en ook daardoor de meenigte der Afgevaardigden moest doen aangroeijen, Derzelver aantal beftond uit omtrend agt-duifmd Perfoonen , allen in den reeds gemelden fmaak gewaapend. De Bevelhebber , Maillard , laat zich, op den vastgeftelden tijd , ter beftemde plaatfe vinden. De toevloed van deelgenoten en aanfchouwers is te groot, om P 4 een

Sluiten