is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONALE VERGADERING. 115

„ Man, in wiens gemis gantsch Frankrijk „ treurt; — dat zijn lichaam, op het Ver„ honds-Veld (Veldvan Mars), onder het „ altaar des Vaderlands, begraven; dat de „ dag van begraavenis bepaald, en eene „ openlijke Lijkrede over hem gehouden „ worde. De eeuw der reden moet alle „ Volken leeren, dat de hulde, voormaals „ aan Vorsten bewezen, alleenlijk den „ deugdzaamen Man toebehoort, die rnoeds „ genoeg bezit, om de keetenen der dwing„ landij te verbreken , en eene Staatsre„ geling te vestigen, welke aan de Fran„ fche Natie tot roem en geluk verftrek„ ken zal."

De taal van dit Gezantfchap werd onmiddellijk vervangen door eene aanfpraak der Beftuurende Leden van het Parijfche Departement, die zich door hunnen Voorzitter aldus verklaarden. „ Eenen geruimen ,, tijd mogten wij den beroemden Mira„ beau, den grooten Vriend des Volks, „ onder onze medeleden tellen. Thands „ is hij niet meer. De Natie treurt, en „ wij met haar. In rouw gekleed, ver* Ha „ fchijner

Gezantfchap der Beftuurers van bet Parijfche Departe ■ ment.