is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des KONINGS VLUCHT. $7

igheid! Verkies eene veilige verblijf.

plaats , alwaar gij, afgefcheiden . van „ ftaatkundige beroeringen, uwe dagen in „ vrede zult kunnen doorbrengen , of ver„ laat een Land , hetgeen gij niet lang„ er dienen kunt, en geef dan een open„ baar bewijs van uwe trouw, door het

verlangen van Frankrijke Ingezetenen „ geenszins te wederftreeven, maar te be„ vorderen 1 " — Was het onftaatkundig geweest, op zulk een tijdftip , de alge- * meene geestdrift des Volks te bezigen, om een nieuw zamenftel van regeering daarte(lellen, hetgeen de vrijheid, met het algemeen belang vereenigd, zou hebben verzekerd ? Of was 'er, aan den anderen kant, een gegrond vermoeden, dat, met den afftand van Lode wijk XVI., een Orleans op den troon geftegen, en de algemeene rust nog jammerlijker zou zijn belaagd geworden? Maar, indien eerlijkheid den ftaatkundigen maatregel wijzigde , om eenen Koning, die zijn post verliet, als onfchuldig te behouden, dan zou zij, in het geval van zijn ontflag, even min den indragt van eenen nieuwen IX. Deel. G dwing-