Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enVROU WEN TROUW. 29

Helena ! dat ik mijn vrouw in de danszaal verkiezen zal, en na de vlugheid van haren dans, tot

de goedheid van haar hart befiuiten maken zal? ■

is dan de huwlijkftand een rondendans die door de lugtiglte, en wildfie danferes het aangenajimst gemaakt word? . gevoelt gij -het Helena! welk

onregt gij mij deed? en wat is Uda bij

u ? wat de wintermaan tegen een verrukken¬

de lentemaan is!

Ik weet zeker dat gij den brief niet zond gcfchrcven hebben, zoo 'er geen lieden om u waren , die zig een vergenoegen daar uit maken, u tegen mij optezetten , en het kleiufle vonkje van verdenking tegen mij aan te blazen, tot een helder brandende vlam. Dog laaten zij, mijne braafheid zal het tegen haren lasterleugen uithouden —> mijn leven zal rein zijn , en voordaan zonder vlek. Ik wil u beminnen u mijn Engel, zoo lang ik leve, zoo trouw en zoo teeder als ik 'het nu doe, zoo als ik u fchuldig ben, en zoo als ik u gezwooren heb, geen eed zal meer gefchieden, zoo lang ik leef, dan dien ik houden wil, en geenen wil ik ftipter houden, dan dien, met welken ik u trouwe zwoer. Zoo lang als gij mij bemint, ben ik gelukkig, onuitsprekelijk gelukkig ! Wee hem die mij van nu af, van koelheid omtrend u befchul-

digen kan, en eeuwig wee mij, wanneer ik

u verlaate en uwe liefde met ondank loone.

De Memel twist met de aarde — een fchriklijk onweer

Sluiten