Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

BOEK

XII

HOOFDST.

J. voor C.

145J. van R. 607.

5Ï2 ROMEINSCHE

thago en niet bij die van Corinthus onderfuaeiden wordt. — In dit zelfde jaar werd geheel Griekenland, waar de volksvrijheid eeuwen lang gebloeid had, in een wingewest der Romeinfche heerfchappij hervormd, ha dat het vermaarde Corinthus, gelijktijdig met Carthago, was verdelgd. — Ontzettend trefc voorzeker het vernemen van dien val, daar ons gefchiedverhaal geen woord van duizeling gewaagde. Misfchien is het verwijt gereed: ,, waarom geene inleiding tot zulk eene gebeurenis ?" doch het antwoord is: om dat die flag, welke de geheele Griekfche vrijheid nederfloeg, in deszelfs werking aan de uitbarsting van den Mina gelijk was, welks ingewanden het verdelgend vuur verbergen, waarmede zij eensklaps de ftreeken overftroomt, wier bevolking te ftout bij haare fchijnbaare ftilte werd."

De verderflijke woeling der Romeinfche heerfchzucht, fchoon met den fchijn van welvoeglijkheid en omftandigheden voor der Grieken oog bedekt, ontdook echter de opmerking onzer gefchiedenisfen niet geheel. Meermaalen toonde ons het gedrag der Romeinen jegens anderen, hoe

werk-

Sluiten