Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

343

romeinsche

V.

SOEK

10.

hoofdst.

J- voor (

139.

J. van ï 630.

heid de SalluvièYs, naderhand Saliërs genoemd ( 1), in de wapnen gevonden, ^ doch had de eer van zijnen zegepraal min" der aan zijne gröotfche krijgsverrichtingen - te danken, dan wel daaraan, dat hij de eerfte was, die de vijandlijke wapenen in Gallig aan gene zijde vande'Alpett gevoerd had (2). C. sextius,' de eene Con. Jul des voorigen jaars,' hem in dat gewest als Proeonful opgevolgd , voerde thands roemrijker en beflisfchender wapenen. Na verfcheidene kleene voordeelen behaalde hij eene volflagene overwinning op de Salluviërs, en ftichtede, ter plaatze van deze zege, eene ftad, aan welke hij.den naam gaf van Aquce Sextice ( 3 ), uit hoofde van de veelvuldige koude en warme bronnen , waardoor deze ftreek uitmuntede, en werwaards nu de eerfte Overalpifche volkplanting der Romeinen werd overgebragt. Zijn gedrag jegens de overwonnenen was gemaatigd. Een hunner, crato genaamd, beriep zich op zijne

ver-

(1) Zieden togt van hanmibal agter D. VI. (9) Epit. Livii L. LX. Fêfti Triumpb. (3) Thands Aïx in Prsvenct.

Sluiten