Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen.

5"

nadruk, die een gering aantal zwaardvechters fchierlijk aan de wapenen wisten te geven, dien zij thands tegen Rome zelve voerden.

Hunne muiterij, die weldra den naam van eenen daadlijken krijg verdiende, barftede uit onder het Confulfchap van m.

TERENTIUS L.UCULLUSenC. CASSIUS. Zekere cn. len tul,us hield te Capua eene zeer talrijke fchermfchool aan, meestal uit Galliërs en Thraciërs beftaande , die, niet uit hoofde van eenig misdrijf, maar uit vrekheid van hunüën Meester alleen, gedwongen werden, zich op het kampgevecht te laten afrechten. Twee honderd dier ongelukkigen fpanden zamen, om hunnen Leermeester te ontlopen. Doch, daar hun toeleg ontdekt

werd,

vruchteloos; honoriüs herhaalde dit verbod met betèr gevolg, waar toe het om hals brengen van eenen kluizenaar der Oolterlche kerke, die zich ia het ftrijdperk begeven had, om door zijhe redenen de zwaardvechters te doen terug keeren, aanleiding had gegeven. (Marc aurel. ap. dion. theo-

do RET, L. V. c. 12.)

VI.

BOEK III.

ÏOOFDST.

\. voor Cs

72. J. van R.

<S8o.

M. TRttEto" T1US LUCULLUS en c. CRASSIUI

Cof,

Sluiten