Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

BOEK

V.

HOOIDST.

J. voor C

207. J. van R. 5*5Voordeelen over de vijandlijke vloot.

1

:

(

1

5IÖ romeinsche

doen benoemen , ten einde de nieuwe O verheid verkiezing te regelen (1).

De berichten uit Sicilië, door cincius medegebragt , waren , hoe onbeduidend ook , om het nog nooit gehoord verlies van beide de Confuls, — want crispin us ftierf eerlang aan zijne wonden , — te vergoeden , echter geenzins onvoordeelig. jM. valerius had met zijne vloot van honderd fchepen eene landing aan de Africaanfche kust, bij de ftad Clupea, gedaan, doch was, na eene onverhinderde plundering , weder fchierlijk in zee gegaan op het gerucht, dat eene vijandlijke vloot van drie en tagtig fchepen in de nabijtieid was. Niet verre van de plaats zijner anding had hij haar ontmoet, geflagen, :n agttien fchepen veroverd, waarna hij net eenen fchat van land en zeebuit naar Lilybawn was terug gekeerd (2).

Daar de krijg tusfchen philippus n de Mtoliërs nog leevendig genoeg in jriekenland gevoerd werd, om voor geen

geer 1) Liv. L. XXVII, c. 20. &s) Liv. L. XXVII. c. s9.

Sluiten