Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p I. BRIE F.

fluiten, want dewyl de ftellingen in verfcheiden zinnen verftaan konden worden, of ten minften van enige verftaan wierden, ook gelyk zy voorgaven naar den letter, zo dat met den letterlyken zin der ftellingen alleen te doemen, die zin noch niet genoeg bepaalt, en de achterdocht niet weggenomen wiert, dat enigen voor letterlyken zin vérftonden dien van Calvin , of een ander, zo wiert het nootzakelyk geacht, om alle uitvluchten voor te komen, dezelve tot baren eigen, natuurlyken, of letterlyken zin noch nader te bepalen, met ze in den zin van Janfenius te doemen, en een iegelyk der Geestelyken tot de Ondertekening van dat vonnis te verplichten.

Te weten: de zorg voor de Kudde des lieere, en de vreze dat de gelovigen met de dwaal, leer onder het voorwentzel van Janfenius onfchult, befmet zouden worden, gaven aanleiding tot dat middel, en was deze reden met bondig genoeg? is achterdocht van dwaalleer, bezonderlyk in menfchen, die zich zelfs niet affchciden, maar onder voorwentzel van Catholyk te zyn in de gemeenfchap der Kerke willen bly ven, en wegens zaken, die doorzicht, en fcherozinnigheit vereifchen, als boven het gemeen' begrip gelegen , niet genoeg , om een Formulier voor te fchry ven', en te doenzweren dat men het vonnis van de Kerke aanneemt? Dit vereischt een Regelmatig bellier,en een ordentelyke tucht, zo als zy ten allen tyde in de Kerke gebruikelyk geweest is.

En de;;e tucht, die niet zoude ingevoertgeweest zyn, waren 'er gene beftryders geweest van de Paufelvke bcfluiten', maar die echter nu nootzakelyk is, kan naderhant of verandert

Sluiten