Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

vier Deelen zou moeten gefcbeiden, en voor den jiten van Grasmaand 1788 in gekeverd worden; ik wil wel bekennen, zeg ik, dat ^//Programm a myne lust tot het vervaardigen van een beter dan de tot nog toe bekende Rekenboeken op nieuw gaande maakte : doch de volgende bedenkingen fcheenen my onoverkomelyke hinder paaien te zyn, om naar den uitgeloofden Eerpenning te dingen.

O Het Genootfchap hadt bet Plan van't Werk voer den Schryver moeten overlaat en, enzichflegts bepaald hebben tut de onderwerpen, welke daar in afgehandeld moesten worden.

2) Daar het eene onloochenbaare waarheid is, dat iemand, die de Rekenkunst niet, zo als men zegt, par routine, maar volgens Wiskunftigegron~ den geleerd heeft, zulks dat hy in ftnat is van alle zyne bewerkingen reden te geeven, en dezelve door bondige bewyzen te ftaaven , dezelve met weinig moeite op zodanig Ambacht, Fabriek of Handwerk , waar toe hy opgeleid wordt , zal weeten toe tepasfen, zo is bet, myns bedunkens, ten hoogften ongerymd {het Genootfcbap vergeeve my deeze uitdrukking') zodanige toepasfing in een Werk over de Rekenkunst te vorderen , alzo de * 3 kun*

Sluiten